Гэр түрээслэх

Эхлэл / Гэр түрээслэх

Албан байгууллагад Монгол гэрийг богино болон урт хугацаатай түрээслэх, / Уул уурхай аялал жуулчлалын суурин баазууд гэх мэт / аялал жуулчлалын зориулалт бүхий олон хүний нүүдлийн байрших үйлчилгээг цогцоор нь шийдэх.